شعارما:جادوی کیفیت بدست تجربه 

کنسانتره 5٪ دامی (جدید)