شعارما:جادوی کیفیت بدست تجربه 

خوراک آماده طیور ( دان پلت )