شعارما:جادوی کیفیت بدست تجربه 

دان آماده پلت مرغ گوشتی